Главная English Polski

Документы

Привилей короля польского Сигизмунда Августа от 1566 года, подтверждающий дворянские права шляхты Пинского уезда.

Wypis z Xiąg ziemskich
Powiatu Pinskiego

Roku Tysiąc Siedmsetnego Trzydziestego Wtorego
Mśca Januaryi Dwudziestego Piątego Dnia

NAROKACH Ziemskich Powatu Pinskiego Podług
Prawa po Trzech Krolach Swięcie Rzymskim Roku
wyż na Dacie PIsanego w Pinsku Sądownie Odpra-
wujących się. Przed nami Antonim Janem Orzeszką
Sędzią Stanisławem Szuyskim Podsędkiem, Pawłem
Antonim Szyrmą Pisarzem, Urzędnikami Ziemskiemi
Powiatu Pinskiego. Comparens Personaliter u Sądu Patron
Jmć Pan Antoni Karol zPozniak Poponowicz opowia-
dał prezentował y do Akt Podał Extrakt Grodzki Pinski
Przywileju od Najasn. Krola Jemci Zygmunta Pierwszego w
sposob Przenosu przy samym oryginale Ruskim Charakterem
Pisany ad praesens na polskie Pismo przetłumaczony narzecz w nim
niżej wyrażoną Jchm PP Nozdrynom-Płotnickim służący
y należący. Który podaiąc do Akt prosił nas Urzędu ażeby po-
mieniony Extrakt Przywileju Cum tota Ejus Essentia był do
Xiąg Ziemskich Pwtu Pinskiego Spraw Wieczystych Przyięty
y wpisany. Jakoż My Urząd ony Przyiowszy do Xiąg Ziemskich
Pinskich Spraw Wieczystych wpisać Roskazaliśmy który
wpisując w Xięgi Detenore sui sequitur Talis: Widymus z Khnih
Khradskich Zamku Hospodarskoho Powetu Pinskoho Leta ot Naro-
żenia Syna Bozoho Tysecza Szescsot Szesdesiat Szestoho
Misiaca Nojabra Semoho Dnia. Naroczkach Khrodzkich w Zam
ku Hospodarskom Pinskom Pered nami Jakubom Khinwidom Pan-
kiewiczom Stolnikom y Podstarostym, Stefanom Wiktorynom Turom
Sudieju, a Petrom Woyzkhirom Pokłonskim Skarbnikom y Pisarom
wradnikami

wradnikami khrodzkimi Powetu Pinskoho ot Wielmoznoho Jeho
miłosty Pana Jana Karola Młockoho Pinskoho Hetmanskoho
Starosty ustanowlennymi Postanowiwszyse oczewisto Panowe
Mikołay i Rafał Nozdrynowiczy Płotnickiye Przywiley Swe
tobliwoiei Pamety Najsnieyszoho Korola Jehomłosty Zykh
munta w reczy w nem wyrażonoy dla wszelakoie potreby y
zhuby ku Aktykowaniu do knih Khrodzkich Pinskich podali-
Kotoroho my wrad ohledawszy y czytanoho wysłuchawszy do
Knih Khrodzkich Pinskich upisat Jesmo weleli, a wpisujuszy
w Knihi Słowo w Słowo Taksę w sobe majet. Zykhmunt
Bozuiu Miłostiu Korol Polski Weliki Kniaź Litewski
Ruski Kniaża Pruskoje Zmoysky y Innych. Był nam Czołom
Bojaryn Pinski Proń Oksentyiewicz Nozdryna y Powedił
Perednami Sztoż Kniaź Fedor Iwanowicz Jarosławicz
Dał Jemu Dwi Dworyszcza w Pinskom Powete w Sele Płot
nicy na Imia Jackowszczynu a Druhoie Dworyszcze w Sele
Morozowiczach na Imia Połtynczycza, i zo wsim nawsia
tyie Dworyszcza Jaksę zdawna w sobe majut y wyzwolił
Tolko woleli Jemu Służyty służboju Bojarskoju a tot list
Daninu Kniazia Fedorowu Perednami okazywał y był nam
Czołom abyżmo Jemu Nozdryne Dali nasz List (: Ino Ja
Kniaź Fedor Pohledywszy List Kakże toho Nozdry
ne w Liste Danym Swojm Tose zapisywał tyie Dwo =
ryszcza zo wsiakimi Pożytkami :) Ino My stwerdyli Tot
List nato dali Jesmo Jemu nasz y weleli obedwie Dwo =
ryszcza Jackowszczyznu a Połtynicza Derzat zowsimi
Podłuh Daniny, a Listu Kniazia Fedorowa Jarosła
wowicza do woli naszoje a nam stoho służbu zem
skuju służył Pospołu z Bojarmy Pinskimi Pisan
u Wilni Jiula Dwadcat Perwoho Indykta Desiatoho, =
utoho Prywileja Jeho Korolewskoje Miłosty Pry Peczaty
Prytysnenoy Podpis Ruk tymi Słowy. Sigismundus
Rex, Iwan Klincz, Pisar, Katoryi Prywiley Zapoda
niem y Prozboju osob wysz menowanych do Knih =
Khrodkich Jest upisan, s Kotorych y Ses Widymus
pod Peczatju Wradowoju mene Stanisława Kazimiera
Tokarskoho Stolnika y Podstarosteho y z podpisom
Ruki mene Stefana Chranowskoho Pisara wradniakow
KhrodzkichPowetu Pinskoho w Roku teperesznem Tysecza
Szescsot Dewetdesiat Wtorom Misiaca Henwara Dwadcatoho


Dwadcatoho Dnia Panom Mikołaju y Fiłonowi Nozdryno
wiczom Płotnickim Jest wydan Pisan w Pinsku. U tego Extraktu
Przywileju przy Pieczęci przyciśnioney Grodzkiey Pinskiey Pod
pisy rąk Imosci Pana Pisarza y Imsci P. Regenta temi
wyrażone słowy. Stefan Chranowski Pisar Khrodzki Pin
ski, skoryhował Kulwinski, ktoryto Extrakt Grodzki Pinski
Przywileju zapodaniem przez wyż wyrażone Patrona do Akt Jest
y wpisany. Z ktorych y ten wypis pod Pieczęciami Ziemskiemi
Powiatu Pinskiego y zpodpisem Ręki Pisarskiey Jchm PP.
Nozdrym Płotnickim Jest Wydan Pisan w Pinsku Ro
ku Msca i Dnia ut supra
Paweł Szyrma Pisarz
Ziem. Pinsk.


Correxitt Boryczewski


Przenos Przywileju Najas. Krola JEmo Zygmunta Pierwszego
Ichm PP: Nozdrynom Płotnickim służącego
 

Hosted by uCoz